هیچ محصولی یافت نشد.

شیرین کننده

به طور کلی به تمامی مواد خوراکی که طعم شیرینی به سایر محصولات غذایی می بخشند، شیرین کننده می گویند. حضور شیرین کننده ها در خوراکی ها و نوشیدنی ها، می تواند باعث ایجاد خاصیت نگهدارندگی نیز شود و نقش بسیار بزرگی در زندگی انسان ایفا می کند.

شیرین کننده

به طور کلی به تمامی مواد خوراکی که طعم شیرینی به سایر محصولات غذایی می بخشند، شیرین کننده می گویند. حضور شیرین کننده ها در خوراکی ها و نوشیدنی ها، می تواند باعث ایجاد خاصیت نگهدارندگی نیز شود و نقش بسیار بزرگی در زندگی انسان ایفا می کند.