هیچ محصولی یافت نشد.

آرد

از گندم به دست میاید ولی برای تولیدات محصولاتی دیگر میتوان از آرد جو یا بادام یا سبوس استفاده کرد.

آرد

از گندم به دست میاید ولی برای تولیدات محصولاتی دیگر میتوان از آرد جو یا بادام یا سبوس استفاده کرد.