Vegetarian

به افرادی گفته میشود که فقط از سبزیجات استفاده میکنند و مواد پروتیینی و گرفته شده از حیوانات در غذای آنها جایی ندارد.